Stručni ispiti

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
U Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin obavljaju se stručni ispiti za zdravstvene radnike sa srednjom i višom stručnom spremom (medicinskom).
Ispiti se održavaju svakog meseca u godini, osim jula i avgusta.

Prijave ispita su do 20. u mesecu (od 8.00h do 12.00h), a polaganja od 20. do 25. u narednom mesecu ili po dogovoru prema potrebi i\ili broju zainteresovanih zdrastvenih radnika.

Za prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
  • overenu fotokopiju diplome,
  • overenu i popunjenu pripravničku knjižicu u ustanovama, predviđeno planom i programom za svaki profil, naznačeno na kraju pripravničke knjižice,
  • za udate overen izvod iz matične knjige venčanih,
  • potvrdu o uplati u banci ili pošti na žiro-račun Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin br. 840-358667-51, u iznosu od 8.990,00 dinara, svrha uplate je STRUČNI ISPIT.


Pravilnik o visini troškova za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni glasnik RS”, br. 91/17)

SLANJE DOKUMENATA POŠTOM


Kandidati koji svoja dokumenta šalju poštom, pored navedenih dokumenata neophodno je da popune prijavu koja se nalazi u prilogu, i iste šalju na adresu:
Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
Dr Emila Gavrila 15
23000 Zrenjanin
Sa naznakom: STRUČNI ISPIT

Preuzmite prijavu za polaganje stručnog ispita - .pdf / .docx

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom Ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni glasnik RS”, br. 1/16)

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KANDIDATE

Obaveštavaju se svi kandidati da pre prijave stručnog ispita fotokopiraju pripravničku knjižicu i overe kopije kod javnog beležnika (notara). Pripravnička knjižica je trajni dokument koji ostaje u arhivi Zavoda sa ostalim dokumentima kandidata, a overena fotokopija ostaje kandidatu za regulisanje ostalih potreba (npr. odlazak u inostranstvo).

KONTAKT

Dragana Bobić, sekretar komisije za polaganje stručnih ispita
023/546-345 lokal 118
062/808-10-15
dragana.bobic@zastitazdravlja.rs