Rezultati monitoringa površinskih voda na kupalištima

Kupališta Peskara i Tisa

JUL

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
2.7.2019.
4.7.2019.
9.7.2019.
11.7.2019.
16.7.2019.
18.7.2019.
23.7.2019.
25.7.2019.
30.7.2019.

JUN

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
4.6.2019.
6.6.2019.
11.6.2019.
13.6.2019.
18.6.2019.
20.6.2019.
27.6.2019.

MAJ

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
16.5.2019.
21.5.2019.
23.5.2019.
28.5.2019.

Legenda

Boja Kvalitet
Odličan
Dobar
Umeren
Slab
Loš

Rezultati bakteriološkog ispitivanja površinskih voda kupališta ocenjeni su prema graničnim vrednostima koje su date Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu (Sl. glasnik RS br. 50/12).

Opis klase II odgovara dobrom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.

Opis klase III odgovara umerenom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadajuovoj klasi mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju.

Opis klase IV odgovara slabom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadajuovoj klasi mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).

Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije i biološke parametre koji služe za ocenu ekološkog statusa.