Javne nabavke

Pregled javnih nabavki u 2018. godini
Javna nabavka broj 15/2018 - UGALJ Javna nabavka broj 14/2018 - POGONSKO GORIVO Javna nabavka broj 13/2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL Javna nabavka broj 12/2018 - RAČUNARSKA OPREMA Javna nabavka broj 11/2018 - GASNI HROMATOGRAF Javna nabavka broj 10/2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL Javna nabavka broj 9/2018 - USLUGE ODRŽAVANJA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME Javna nabavka broj 8/2018 - USLUGE ODRŽAVANJA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME Javna nabavka broj 6/2018 - LABORATORIJSKI MATERIJAL Javna nabavka broj 7/2018 - ETALONIRANJE LABORATORIJSKE OPREME, PARTIJA 6 (ICP-OES SPEKTROFOTOMETAR) Javna nabavka broj 5/2018 - KANCELARIJSKI MATERIJAL Javna nabavka broj 4/2018 - ETALONIRANJE LABORATORIJSKE OPREME Javna nabavka broj 3/2018 - KANCELARIJSKI MATERIJAL Javna nabavka broj 2/2018 - MATERIJAL ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU Javna nabavka broj 1/2018 - ELEKTRIČNA ENERGIJA INTERNI AKT PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN