Делатност

Завод за јавно здравље Зрењанин прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, здравствене исправности воде, ваздуха и намирница, узроке, појаве и ширење заразних и других болести од социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе. Завод предузима системске мере у циљу заштите и унапређења здравља становништва.

Завод обавља послове који су од општег друштвеног значаја. Принципи рада се заснивају на прикупљању података од значаја, и њиховој анализи, извештавању, предлагању и предузимању мера за потребе и у сарадњи са локалном управом, покрајином и републиком.

Трајни циљ Завода је да својим радом доприноси унапређењу здравља становништва и контроли фактора животне средине који утичу на здравље људи.

Компетентност, тачност, дисциплина и коректан однос према корисницима од стране запослених, омогућава пружање квалитетне и правовремене услуге корисницима. Запосленима се омогућава стално оспособљавање и усавршавање за унапређење метода рада и стимулација у складу са квалитетом обављања задатака.

Набавка савремене опреме је интегрални део плана развоја чиме се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга и унапређење метода рада. Набавка средстава за рад врши се од поузданих добављача путем тендера и система више понуда, као и сталним праћењем квалитета рада и производа кућа чије производе користимо и од којих набављамо.

Желимо да развијамо сарадњу и размену искуства са другим организацијама и установама које обављају сродне задатке и своје пословање заснивају на принципима који су блиски нашим.

Постизање успеха у пословању обезбеђује се добрим планирањем и адекватним коришћењем ресурса. Рационално коришћење ресурса је задатак свих запослених, уколико не утиче негативно на квалитет услуге и процеса рада.

Заштита животне средине је један од основних принципа пословања Завода. Један од основних задатака Завода је праћење параметара животне средине који утичу на здравље људи. Својим радом доприносимо заштити и очувању квалитета околине, а образовним и информативним деловањем на заједницу трудимо се да те принципе пренесемо и на све друштвене субјекте.

У свом раду примењујемо систем управљања квалитетом у складу са стандардима серије SRPS ISO 9000, а стално унапређивање процеса и система рада је трајни циљ и обавеза свих запослених.

Лабораторија врши испитивање:

Испитивања која вршимо у Лабораторији имају за циљ заштиту здравља људи од фактора ризика присутних у животној средини и производима, као и контролу здравља становника.

Лабораторија у свом раду примењује стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006 и принципе добре лабораторијске праксе.