Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik Centra - dr Dubravka Popović
Delatnosti Centra za higijenu i humanu ekologiju obuhvataju uzorkovanje, analizu i izdavanje stručnog mišljenja u vezi kvaliteta, higijenske i zdravstvene ispravnosti.

Vrste uzoraka su:
 • Voda za piće,
 • Vode iz objekata za rekreaciju,
 • Površinske i otpadne vode,
 • Namirnice,
 • Predmeti opšte upotrebe i brisevi kao indikatori sanitarno-higijenskog stanja,
 • Gotovi obroci,
 • Uzorci (zagađujućih materija) vazduha, aerosediment,
 • Komunalna buka kao zagađujući faktor životne okoline.
Centar za higijenu i humanu ekologiju se sastoji iz dva odeljenja, a to su:

 1. ODELJENJE HIGIJENE
  Na odeljenju Higijene vrši se planiranje i organizovanje uzorkovanja.

  Nakon uzorkovanja vrši se prijem različitih vrsta uzoraka (voda za piće, površinskih i otpadnih voda, voda iz objekata za rekreaciju), namirnica, predmeta opšte upotrebe, briseva kao pokazatelja sanitarno-higijenskog stanja, kao i uzoraka vazduha u okviru praćenja kvaliteta vazduha.

  Uzorkovanje se vrši:
  • Prema definisanom planu-ugovoru ili predviđenom monitoringu;
  • Kada zahtev za ispitivanjem sadrži i zahtev za uzorkovanjem;
  • U vanrednim situacijama na nalog odgovarajuće inspekcijske službe;

  Poslednja etapa je izdavanje rezultata sa stručnim mišljenjem-tumačenjem lekara specijaliste u pogledu higijenske, odnosno zdravstvene ispravnosti.

 2. ODELJENJE HEMIJSKE LABORATORIJE
  U odeljenju Hemijske laboratorije vrši se analiza različitih vrsta uzoraka-pijaćih, površinskih voda, voda iz objekata za rekreaciju i otpadnih voda), namirnica, predmeta opšte upotrebe, kao i uzoraka vazduha u okviru praćenja kvaliteta vazduha.

  Nakon laboratorijskog rada sledi izdavanje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja sa stručnim mišljenjem.

  Laboratorija poseduje sertifikat SRPS ISO 9001:2008, kao i akreditaciju u skladu sa sistemom SRPS ISO 17025:2006.