Praćenje stanja aeropolena u Zrenjaninu

Monitoring polena u vazduhu

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine finansira Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Laboratorija za palinologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu (Departman za biologiju i ekologiju, Laboratorija za palinologiju) sa podizvođačem Institut BioSens, Novi Sad.

Za pristup izveštajima o stanju i prognozi aeropolena u Kikindi, Somboru, Vrbasu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici pratite link do stranice Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine.

Preuzmite aplikaciju za mobilni telefon za praćenje stanja polena u vazduhu u realnom vremenu.
Aplikacija je namenjena pojedincima alegričnim na polen i pojedincima koji sumnjaju na alergiju na polen.
Aplikacija prikazuje rezultate merenja koncentracije polena u realnom vremenu, daje prognozu koncentracije polena za nekoliko dana unapred i omogućava vođenje dnevnika o simptomima radi lakšeg poređenja sa izmerenim koncentracijama polena u vazduhu.
Trenutno postoje dva uređaja za praćenje koncentracije polena u vazduhu u realnom vremenu, jedan u Novom Sadu a drugi u Osijeku.