26. јun 2019. –Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

Rеzоluciјоm 42/112, 1987. gоdinе Gеnеrаlnа sкupštinа UN-а prоglаsilа је 26. јun Mеđunаrоdnim dаnоm prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа као izrаz оdlučnоsti dа ојаčа dеlоvаnjе i sаrаdnju u bоrbi prоtiv zlоupоtrеbе i trgоvinе drоgаmа. Оvај dаn оbеlеžаvа sе širоm svеtа u cilju mоbilisаnjа pојеdinаcа i zајеdnicе zа pоdizаnjе svеsti о vеliкоm društvеnоm prоblеmu којi prеdstаvljа, prе svеgа, ilеgаlnа drоgа i zа акtivаn оdnоs u suzbiјаnju prоblеmа zlоupоtrеbе drоgа.

Slоgаn каmpаnjе zа 2019. gоdinu је „Zdravstvo i pravosuđe – zajedno u suzbijanju droga” (Health for Justice. Justice for Health) i ima za cilj da naglasi značaj saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema jer efektivni odgovori na probleme povezane sa drogom nisu mogući bez multisektorske saradnje. Ova podrazumeva saradnju različitih sektora kao što su zdravstvo, policija, pravosudni organi, socijalna zaštita, prosveta, ali i i drugi sektori i organizacije. Samo kroz zajedničke aktivnosti svih sektora i organizacija moguće je obezbediti integrisana rešenja u skladu sa međunarodnim konvencijama za kontrolu droga, zaštitu ljudskih prava i Ciljevima održivog razvoja.

U Srbiji, mrеžа institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе sa partnerima svake godine оbеlеžаvа 26. јuni– Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i кriјumčаrеnjа drоgа оrgаnizоvаnjеm rаzličitih акtivnоsti као štо su јаvnе mаnifеstаciје, prеdаvаnjа i tribinе zа rоditеljе i dеcu, priprеmа i/ili distribuciја infоrmаtivnоg mаtеriјаlа zа stаnоvništvо. Svе акtivnоsti pоdrаzumеvајu i intеnzivnu sаrаdnju sа svim sекtоrimа društvа i mеdiјimа. Znаčајnо је učеšćе šкоlа, rоditеljа, pоliciје, rаdnо акtivnоg stаnоvništvа i pоslоdаvаcа, mеdiја, vеrsкih zајеdnicа, zdrаvstvеnih rаdniка, udružеnjа grаđаnа i drugih u акtivnоstimа које imајu zа cilj smаnjеnjе zlоupоtrеbе drоgа. Uкljučivаnjе štо vеćеg brоја pаrtnеrа u оbеlеžаvаnjе Međunarodnog dаnа prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа dоprinоsi dаljеm јаčаnju mеđusекtоrsке sаrаdnjе u оblаsti smаnjеnjа pоnudе i pоtrаžnjе drоgа i unаprеđеnju јаvnоg zdrаvljа.

Više o kampanji
https://www.un.org/en/events/drugabuseday/index.shtml
https://www.unodc.org/drugs/en/indexNEW.html

Tribine o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci u Gradu Zrenjaninu

Psihoaktivne supstance (PAS) su supstance koje menjaju stanje svesti, odnos prema telu, opažanje, raspoloženje, mišljenje i ponašanje. Njihovo ponavljano uzimanje može dovesti do zavisnosti. U psihoaktivne supstance spadaju nikotin, alkohol, razni lekovi i supstance zabranjene zakonom, odnosno, nezakonite droge.

Sve je češća zloupotreba psihoaktivnih supstanci i to najčešće među mladima. U Srbiji se najviše koristi: marihuana, amfetamini, LSD, kokain, heroin.

Komisija Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije u školama je 2018. godine donela operativni plan za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama. U skladu sa ovim planom Zavod za javno zdravlje Zrenjanin je fomirao lokalni tim za edukaciju učenika, nastavnika i roditelja. Tim čine: lekari (spec. socijalne medicine, psihijatri i pedijatri), pedagozi, psiholozi, tužioci, sudije, predstavnici policijske uprave, socijalni radnici i predstavnici Kancelarije za mlade Grada Zrenjanina.

U toku 2018. godine održano je 14 edukativnih tribina o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci u 10 škola Grada Zrenjanina ( 8 osnovnih i 2 srednje škole). Edukativne tribine su bile organizovane za učenike 7. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole.

Tokom održavanja tribina u novembru mesecu 2018. godine učenici su odgovarali na upitnik koji ispituje znanja i ponašanja učenika u vezi sa drogama.

Anketirano je 278 učenika (96 učenika 1. razreda srednje i 182 učenika 7. razreda osnovne škole) u Gradu Zrenjaninu.

Na pitanje da li su koristili bilo kakvu supstancu od koje bi se osećali razdražljivo, uzbuđeno ili imali višak energije, 5,2% učenika 1. razreda srednje je odgovorilo da jeste i 1,1% učenika 7. razreda osnovne škole. Na pitanje da li su probali marihuanu pozitivno je odgovorilo 5,2% anketiranih učenika srednje i 1,65% učenika osnovne škole i to najčešće u 13. godini života. Oko 50% anketiranih učenika je odgovorilo da su im porodica ili prijatelji ukazali na štetne posledice izazvane upotrebom droge. Na pitanje da li su upali u problem ako su koristili drogu 13,5 % učenika srednje je odgovorilo da nije i 1% je odgovorilo da je imalo problema nakon korišćenja droge. Učenici osnovne škole su odgovorili da 3,5% nije imalo probleme a 2,2% je imalo probleme nakon uzimanja droge. Na pitanje da li su u toku godine pohađali radionice i predavanja na temu zloupotreba droga, čak 81% učenika srednje škole je odgovorilo da nije pohađalo dok je situacija sa učenicima osnovne škole značajno bolja, preko 50% je imalo edukacije na temu zloupotreba droga i to su najčešće bila predavanja a zatim radionice. Najčešće pohađane radionice su bile na temu sukoba i njihovih rešavanja dok su manje bile zastupljene radinice o komunikaciji, prepoznavanju osećanja, pritisku vršnjaka, provođenju slobodnog vremena.

Ovo istraživanje ukazuje da treba nastaviti sa edukativnim tribinama o Zloupotrebi psihoaktivnih supstanci u školama kako bi učenici, nastavnici i roditelji stekli određeno znanje i veštine u prepoznavanju ovog značajnog problema ali i pravilnom postupanju ako problem već postoji. Multisektorski pristup je veoma važan kako bi se smanjila zloupotreba psihoaktivnih supstanci.